جشنواره ویژه پاییز استخر ستاره آغاز شد ...
باشگاه ورزشی استخر ستاره؛ افتتاح شد ...!

هاکی روی میز

هاکی روی میز ( Air Hockey ) یک بازی سرگرم کننده است که طرفین صفحه ای را روی بالشتک هوا حرکت داده و برنده کسیست که بتواند گل های بیشتری در زمان مشخص به ثبت برساند...