جشنواره ویژه پاییز استخر ستاره آغاز شد ...
باشگاه ورزشی استخر ستاره؛ افتتاح شد ...!

فروشگاه وسایل استخر

مراجعه کنندگان می توانند برای کلیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز شنا را از فروشگاه لوازم ورزشی پویان واقع در جنب استخر خریداری کنند ...